web analytics

การตัดแต่งพระพิมพ์ พระแผง เป็นการทำลายวัตถุโบราณหรือไม่ เป็นการอนุรักษ์ที่ถูกต้องหรือไม่

กล่าวถึงการสร้างพระพิมพ์ดินเผาในสมัยโบราณมีความเชื่อว่า การสร้างพระพิมพ์เป็นการสืบต่ออายุศาสต์นา เป็น “อุเทสิกเจดีย์” คือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแก่พระพุทธเจ้าหรือแทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น เจดีย์ บัลลังก์ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูป พระพิมพ์ เป็นต้น โดยการสร้างพระพิมพ์ปางต่าง ๆที่เป็นเรื่องราวทางศาสนาเป็นข้อมูลเชิงสัญลักษณ์รูปภาพ ให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงพุทธประวัติของพระพุทธองค์ เหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้น บรรจุใว้ในเจดีย์ พระบรมธาตุ ในกาลต่อมาคนรุ่นหลังมาพบจะได้ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more