web analytics

ผงวิเศษ 5 ประการ และวิธีการปลุกเสก (จากหนังสือของตรียัมปวาย)

พุทธาคมกรรมวิธี หลวงวิจิรวาทาการ กล่าวไว้ว่า “เราเชื่อว่าคนไร้การศึกษาเท่านั้นที่เชื่อเรื่องคาถาอาคม แต่ต้องเปลี่ยนความคิด เพราะ สมเด็จพระวันรัต เขมจารีมหาเถระวัดมหาธาตุ อาจารย์ของข้าพเจ้า จบเปรียญ 9 ประโยคเป็นผู้จัดการศึกษาให้วัดมหาธาตุ ท่านไม่เชื่อเรื่องเวทย์มนต์คาถา หาว่าลวงโลก ต่อมามีการสังคยนาพระไตรปิฎก ท่านรับภาระจัดการเรื่องหมวด พระอภิธรรม ซึ่งเป็นหมวดใหญ่ หลังชำระเสร็จสิ้น สังเกตุท่านเปลี่ยนไปท่านบอกว่าแต่ก่อนเข้าใจผิด ต่อมายอมประพรมน้ำมนต์ และเสกเป่าให้คนทั่วไป   ผงวิเศษ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more