web analytics

โอวาทธรรม หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

“…ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงต้องสอน เอาความโง่ของพวกเราออก เอาความดีมาใส่แทนให้ เราก็จงรับไปปฏิบัติซี…เอามาแล้วก็เอามาวางไว้เฉยๆ มันจะได้ประโยชน์อะไรเล่า…” หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ คิดโค่นล้มทำลายสถาบัน…เป็นบาปกรรม เป็นโทษแก่ตน “ต้องมีการสงเคราะห์บำรุงซึ่งกันและกัน แบ่งสรรปันส่วน มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน มีทิฏฐิเสมอกัน มีความสามัคคีปรองดองกัน ไม่แตกแยก รักษาพัฒนาบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตน อย่าไปคิดโค่นล้มทำลาย เป็นของไม่ดี

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more