web analytics

ธรรมทาน

ธรรมะ

ทาน คืออะไร ให้ทานอย่างไรดี

ทาน คือ การให้ การเสียสละของตนแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ประเภทของทาน ทานแบ่งตามสิ่งที่ให้ ดังนี้ อามิสทาน คือ ให้สิ่งของเป็นทาน ธรรมทาน คือ ให้ธรรมะเป็นทาน และที่ได้ยินในปัจจุบันคือ วิทยาทาน คือ ให้ความรู้เป็นทาน อภัยทาน คือ ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองเป็นทาน

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read More