web analytics

บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน

“บุญ แปลตามศัพท์ว่า ชำระ ฟอกล้าง ท่านแสดงว่าแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ บุญที่เป็นส่วนของเหตุได้แก่ความดีต่างๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่ว บุญส่วนที่เป็นผลคือความสุข บุญที่เป็นส่วนเหตุ คือความดีเกิดจากการกระทำ ถ้าอยู่เฉยๆ ไม่ทำก็ไม่เกิดเป็นบุญขึ้น การทำบุญนี้เรียกว่าบุญกิริยา จำต้องมีวัตถุ คือ สิ่งเป็นที่ตั้ง

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

การให้ทานในแบบต่างๆ และผลของทานชนิดนั้นๆ

การให้ทานในแบบต่างๆ และผลของทานชนิดนั้นๆ ปัญหา ก่อนที่จะให้ทาน ถ้าเราตั้งใจขอให้ได้เสวยผลของทานผลจะเป็นอย่างไร? พุทธดำรัสตอบ “…บุคคลมีความหวังให้ทาน มีจิตผูกพันในผลแล้วให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทาน ให้ทานด้วยคิดว่า ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทานนี้เขาผู้นั้นให้ทานนั้นแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจตุมหาราช สิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังมีการกลับมา คือมาสู่ความเป็น (มนุษย์) อย่างนี้”

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ทาน คืออะไร ให้ทานอย่างไรดี

ทาน คือ การให้ การเสียสละของตนแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ประเภทของทาน ทานแบ่งตามสิ่งที่ให้ ดังนี้ อามิสทาน คือ ให้สิ่งของเป็นทาน ธรรมทาน คือ ให้ธรรมะเป็นทาน และที่ได้ยินในปัจจุบันคือ วิทยาทาน คือ ให้ความรู้เป็นทาน อภัยทาน คือ ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองเป็นทาน

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more