web analytics
ชีวประวัติ

ประวัติ พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)

พระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร)
ชาตะ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๕๕
มตะ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๒

พระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (ช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
พระครูวิสัยโสภณ นามเดิมชื่อ ทิม นามสกุล พรหมประดู่ เกิดวันพุธ ขึ้น๙ค่ำ เดือน๙ ปีชวด จ.ศ. ๑๒๗๔ ตรงกับวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ บ้านนาประดู่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรของนายทองอินทอง นางนุ่ม พรหมประดู่ มีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกัน ๖ คน
๑. นายเพิ่ม พรหมประดู่
๒. พระครูวิสัยโสภณ (ทิม พรหมประดู่)
๓. ด.ช.แว้ง พรหมประดู่ (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๔. พระครูใบฎีกาขาว รกฺขิตธมฺโม
๕. ด.ญ.แจ้ง พรหมประดู่ (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๖. นายเคี่ยม พรหมประดู่


การศึกษาเมื่อปฐมวัย เมื่ออายุได้ ๙ ปี มารดาบิดาได้นำไปฝากให้อยู่กับพระครูภัทรกรณ์โกวิท(เมื่อยังเป็นพระแดง ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดนาประดู่ ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านเพื่อให้เรียนหนังสือ และได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดนาประดู่ เรียนได้เพียงป. ๓ แล้วออกจากโรงเรียน แต่ก็ยังอยู่กับพระครูภัทรกรณ์โกวิท เรียนหนังสือสวดมนต์ เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร อยู่ได้ไม่กี่เดือนแล้วก็สึกออกมาช่วยทำนาทำสวนให้พ่อแม่ ครั้นอายุ ๒๐ ปี ได้บรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดนาประดู่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ พระครูพิบูลย์สมณวัตร เจ้าคณะใหญ่เมืองหนองจิก วัดมุจลินทวาปีวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการพุฒ ติสฺสโร เป็นกรรมวาจาจารย์ พระอธิการแก้ว เป็นอนุสาวนาจารย์
เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนาประดู่ ๒ พรรษา แล้วย้ายไปอยู่สำนักวัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้นต่อมาได้กลับมาเป็นครูสอนพระปริยัติ วัดนาประดู่ ในระหว่างที่เป็นครูสอนธรรมอยู่ที่วัดนาประดู่ ได้จัดสร้างกุฏีขึ้น ๑ หลัง โดยร่วมกันสร้างกับพระนอง ธมฺมภูโต (คือพระครูธรรมกิจโกศล วัดทรายขาวเดี๋ยวนี้)
วิทยะฐานะในทางพระ สอบนักธรรมชั้นเอกได้ในสนามหลวงวัดพลานุภาพ จังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๔๘๗ ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (ช้างให้) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง จ.ศ. ๑๓๐๓


สรุปหน้าที่ตำแหน่งและสมณศักดิ์ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๘๑-๘๔ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดนาประดู่
พ.ศ. ๒๔๘๔ ย้ายไปเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (ช้างให้)
พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (ช้างให้)
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นกรรมการสงฆ์อำเภอโคกโพธิ์ ตำแหน่งเผยแผ่อำเภอ
พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร เป็นพระครูวิสัยโสภณ
พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ในนามเดิมเป็นพระครูชั้นโทพัดยศขาวฝ่ายวิปัสนา

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :