web analytics
ประชาสัมพันธ์

เลื่อนสมณศักดิ์ 159 พระเถระ เจ้าคุณประยุทธ์ ขึ้นสมเด็จ

มส.’เลื่อน-ตั้ง’สมณศักดิ์พระเถระ 159 รูป พระพรหมคุณาภรณ์’วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ขึ้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

___11_198

รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์จำนวน 159 รูป เนื่องในวาระพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่ารายชื่อดังกล่าวจะได้รับการเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ และขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

โดยมีรายชื่อดังนี้ สมเด็จพระราชาคณะ ได้แก่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, รองสมเด็จพระราชาคณะ ได้แก่พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เป็นพระสุธรรมาธิบดี, พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชย รังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เป็นพระพรหมสุธี, พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นพระพรหมมงคล

พระราชาคณะชั้นธรรม ได้แก่ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมกิตติเมธี, พระเทพปริยัติมุนี (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมเจดีย์, พระเทพมุนี (เก็ง อาสโภ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมคุณาภรณ์, พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท) วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ เป็นพระธรรมสุธี, พระเทพสิทธิญาณรังสี (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระธรรมมังคลาจารย์, ส่วนชั้นธรรมต่างประเทศ ได้แก่ พระเทพพุทธิมงคล (สวัสดิ์ อตฺถโชโต) พระเทพโพธิวิเทศ (เจ้าคุณวีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ประธานพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล

พระราชาคณะชั้นเทพ ได้แก่ พระราชสุวรรณมุนี (แคล้ว อุตฺตโม) วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี เป็นพระเทพสุวรรณโมลี, พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนทโร) หรือเจ้าคุณพิพิธ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เป็นพระเทพปฏิภาณวาที, พระราชพุฒิมุนี (ประทัย วชิรญาโณ) วัดศรีษะเกษ จ.หนองคาย เป็นพระเทพกิตติมุนี, พระราชสารโมลี (เฉลิม วีรธมฺโม) วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร เป็นพระเทพวัชราภรณ์, พระราชวินัยเวที (ประยงค์ ปภาโส) วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี เป็นพระเทพสารเวที, พระราชวินัยสุนทร (สำเภา ติสาโร) วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเทพญาณไตรโลกาจารย์, พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ) วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ เป็นพระเทพปริยัต

ยาจารย์, พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ เป็นพระเทพมงคลญาณ, พระราชปัญญาเวที (ริด ริตเวที) วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เป็น พระเทพปัญญาภรณ์, พระราชสุตาภรณ์ (ประชัน ฐิตปญโญ) วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เป็นพระเทพมุนี, พระราชวรเวที (เฉลา เตชวนฺโต) วัดราชคฤห์ กรุงเทพฯ เป็นพระเทพวิสุทธิโสภณ, พระราชปฏิภาณโกศล (ละเอียด สลฺเลโข) วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี เป็นพระเทพเมธากรกวี, พระราชปริยัติมุนี (อักษร ยติโก) วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เป็นพระเทพวิริยาภรณ์, พระราชสวรรณเวที (ประถม กนฺตสิโล) วัดต้นสน จ.อ่างทอง เป็นพระเทพสุวรรณมุนี, พระราชโมลี (มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ เป็นพระเทพปริยัติมุนี,

พระราชาคณะชั้นราช ได้แก่ พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ, พระวิเชียรธรรมคุณาธาร วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ, พระวิมลญาณมุนี วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่, พระศรีศาสนโมลี วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี, พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร, พระศรีวิกรมมุนี วัดตะพานหิน จ.พิจิตร, พระภาวนากิจวิมล วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี, พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ, พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี, พระศรีคัมภีรญาณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ, พระสุธีธรรมานุวัตร วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ

พระราชาคณะชั้นสามัญ ได้แก่ พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี, พระมหาวีระ วีรญาโณ วัดนางในธัมมิการาม จ.อ่างทอง, พระครูพิศาลจริยาภิรม วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม, พระครูปลัดอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย, พระครูศรีรัตนากร วัดพระแก้ว จ.เชียงราย, พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร, พระครูประภัทรธรรมทิน วัดพุน้อย จ.ลพบุรี, พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, พระครูไพบูลพัชรสุนทร วัดซับอุดมมงคลธรรม จ.เพชรบูรณ์, พระภาวนามังคลาจารย์ วัดอาวุธ กรุงเทพฯ, พระครูวัดปากน้ำ กรุงเทพฯ, พระครูวัดประยุรวงฯ กรุงเทพฯ, พระครูวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เป็นต้น

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  ที่อยู่ในโผนั้น เป็นนักปราชญ์คนสำคัญในพระพุทธศาสนา   เป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ ได้รับการยกย่องทั้งในประเทศและทั่วโลก มีผลงานโดดเด่นในหนังสือวิชาการพระพุทธศาสนาจำนวนมาก ที่เป็นที่รู้จัก เช่น พุทธธรรม เป็นต้น ด้วยผลงานของท่านทำให้ได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) นอกจากนี้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ท่านได้รับรวมมีมากกว่า 15 สถาบัน ซึ่งนับว่าท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มากที่สุดในปัจจุบัน ปัจจุบันพระพรหมคุณาภรณ์ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ทั้งนี้เนื่องจากท่านไม่ได้อยู่ในสายปกครอง การได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าวจึงสร้างความประหลาดใจในวงการสงฆ์และมองว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างมาก

รายงานแจ้งด้วยว่า ส่วนพระธรรมมังคลาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ สำหรับพระศรีคัมภีรญาณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ รูปที่ 2 ต่อจากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :