web analytics

เหรียญรุ่นแรกและพระเครื่องรุ่นสุดท้ายของสมเด็จพระสังฆราชฯ

เหรียญรุ่นแรกและพระเครื่องรุ่นสุดท้ายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ‘เจริญ สุวฑฺฒโน’ : เรื่องและภาพ ไตรเทพ ไกรงู “เหรียญพระรูปเหมือนรุ่นแรก สมเด็จพระสังฆราช” เป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระญาณสังวร” ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more