web analytics

เหตุที่พุทธสูญสิ้น ที่อินเดีย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

“เหตุที่พุทธสูญสิ้น ที่อินเดีย” โดย…พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑.ใจกว้างจนลืมหลัก เสียหลักจนถูกกลืน ชาวพุทธใจกว้าง แต่ศาสนาอื่นเขาไม่ใจกว้างด้วย บางทีก็กว้างเลยเถิดไป จนลืมหลัก ไม่มีหลัก ไม่ยืนหลักของตัวไว้ เลยกลายเป็นกลมกลืนกับเขา จนศาสนาของตัวเองหายไปเลย เป็นเหตุสำคัญให้พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไป (คำสอนฮินดูปลอมปน+มุสลิมปราบฆ่าเผาวัดตำรา-บังคับเปลี่ยนศาสนา)๒.จุดที่เสื่อม คือ ชาวพุทธลืมหลักกรรม

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more