web analytics

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ ปี พ.ศ. 2511

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ ปี พ.ศ. 2511 คณาจารย์ทั่วประเทศจารแผ่นทองถวายเป็นโลหะชนวนและมีผู้นำชนวนพระกริ่งมากมายมาถวายเพื่อร่วมสร้างเหรียญรุ่นนี้ พร้อมผ่านพิธีปลุกเสกอันยิ่งใหญ่ของวัด โดยพระองค์ทรงเป็นประธานและได้มอบให้กับผู้ร่วมสมทบทุนบริจาคทรัพย์ในกาลนั้น พิธีปลุกเสกพร้อมกับพระกริ่งวชิรมกุฏ เป็นพิธีพุทธาภิเษกที่ใหญ่มากเพราะปลุกเสกกันถึง 9 วัน 9 คืน สำหรับพิธีเททองหล่อพระกริ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

สมเด็จพระสังฆราชแสดงพระธรรมเทศนา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

ให้ ประชาชน มี “สติปัญญา” ตามรอยพระบาท พระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระสังฆราชแสดงพระธรรมเทศนา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอประชาชนตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีสติและปัญญา ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท ทำคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ย่อมทำให้พระองค์ทรงอิ่มพระราชหฤทัย วันนี้ (26 ต.ค.)

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

ทำเนียบ “พระสังฆราช” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ทำเนียบ “พระสังฆราช” ดังรายพระนามต่อไปนี้ ๑. สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๓๓๗ ๒. สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ. ๒๓๓๗–๒๓๕๙ ๓. สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ.

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

เหรียญรุ่นแรกและพระเครื่องรุ่นสุดท้ายของสมเด็จพระสังฆราชฯ

เหรียญรุ่นแรกและพระเครื่องรุ่นสุดท้ายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ‘เจริญ สุวฑฺฒโน’ : เรื่องและภาพ ไตรเทพ ไกรงู “เหรียญพระรูปเหมือนรุ่นแรก สมเด็จพระสังฆราช” เป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระญาณสังวร” ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more

บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน

“บุญ แปลตามศัพท์ว่า ชำระ ฟอกล้าง ท่านแสดงว่าแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ บุญที่เป็นส่วนของเหตุได้แก่ความดีต่างๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่ว บุญส่วนที่เป็นผลคือความสุข บุญที่เป็นส่วนเหตุ คือความดีเกิดจากการกระทำ ถ้าอยู่เฉยๆ ไม่ทำก็ไม่เกิดเป็นบุญขึ้น การทำบุญนี้เรียกว่าบุญกิริยา จำต้องมีวัตถุ คือ สิ่งเป็นที่ตั้ง

แบ่งปันลิงค์นี้ :
Read more