web analytics

โอวาทธรรม หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

“…ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงต้องสอน เอาความโง่ของพวกเราออก เอาความดีมาใส่แทนให้ เราก็จงรับไปปฏิบัติซี…เอามาแล้วก็เอามาวางไว้เฉยๆ มันจะได้ประโยชน์อะไรเล่า…”
หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

paragraph__paragraph_11__22_190

คิดโค่นล้มทำลายสถาบัน…เป็นบาปกรรม เป็นโทษแก่ตน

“ต้องมีการสงเคราะห์บำรุงซึ่งกันและกัน

แบ่งสรรปันส่วน มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน

มีทิฏฐิเสมอกัน มีความสามัคคีปรองดองกัน ไม่แตกแยก

รักษาพัฒนาบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตน

อย่าไปคิดโค่นล้มทำลาย เป็นของไม่ดี

ทำความชั่วเสียหายเป็นบาปกรรม เป็นโทษแก่ตน”

โอวาทธรรม…พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
หนังสือตามรอยพระอริยเจ้า พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย ดำรงธรรม

Facebook Comments
แบ่งปันลิงค์นี้ :