web analytics

สมเด็จพระสังฆราชแสดงพระธรรมเทศนา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

แบ่งปันลิงค์นี้ :

ให้ ประชาชน มี “สติปัญญา” ตามรอยพระบาท พระธรรมเทศนา สมเด็จพระสังฆราช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระสังฆราชแสดงพระธรรมเทศนา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอประชาชนตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีสติและปัญญา ดำรงตนด้วยความไม่ประมาท ทำคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ย่อมทำให้พระองค์ทรงอิ่มพระราชหฤทัย วันนี้ (26 ต.ค.)

Read more

ทำเนียบ “พระสังฆราช” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

แบ่งปันลิงค์นี้ :

ทำเนียบ “พระสังฆราช” ดังรายพระนามต่อไปนี้ ๑. สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๓๓๗ ๒. สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ. ๒๓๓๗–๒๓๕๙ ๓. สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ.

Read more

เหรียญรุ่นแรกและพระเครื่องรุ่นสุดท้ายของสมเด็จพระสังฆราชฯ

แบ่งปันลิงค์นี้ :

เหรียญรุ่นแรกและพระเครื่องรุ่นสุดท้ายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ‘เจริญ สุวฑฺฒโน’ : เรื่องและภาพ ไตรเทพ ไกรงู “เหรียญพระรูปเหมือนรุ่นแรก สมเด็จพระสังฆราช” เป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระญาณสังวร” ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ

Read more

บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน

แบ่งปันลิงค์นี้ :

“บุญ แปลตามศัพท์ว่า ชำระ ฟอกล้าง ท่านแสดงว่าแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ บุญที่เป็นส่วนของเหตุได้แก่ความดีต่างๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่ว บุญส่วนที่เป็นผลคือความสุข บุญที่เป็นส่วนเหตุ คือความดีเกิดจากการกระทำ ถ้าอยู่เฉยๆ ไม่ทำก็ไม่เกิดเป็นบุญขึ้น การทำบุญนี้เรียกว่าบุญกิริยา จำต้องมีวัตถุ คือ สิ่งเป็นที่ตั้ง

Read more
CLOSE
CLOSE